Uzavřené smyčky (chlazení, topení)

V systému je obsaženo více kovů, například Fe a Cu, Zn nebo Al

 • Systém je ohrožen galvanickou korozí
 • Hrozí významné poškození částí z barevných kovů a jejich slitin (měď, mosaz...) a také koroze železných částí systému
 • Projeví se výrazným zvýšením obsahu rozpuštěné Cu a jiných barevných kovů v systémové vodě
 • Je nutno ošetřit přípravky na bázi azolů, běžné antikorozní přípravky nefungují
 • Je nutno pravidelně ošetřovat biocidně, ideálně neoxidačními biocidy

 

  FeAl Zn Cu ovlivňující kovy
Fe  O B
Al A O A C
Zn C B O C
Cu  O

Ovlivňovaný kov

(stékání vody) 

     

A - nepříznivě se ovlivňují

B - mírné ovlivnění

C - výrazné ovlivnění

O - nemá vliv 

Galvanická koroze
Vzniká spojením dvou odlišných kovů a jejich vystavením koroznímu prostředí. Ušlechtilejší kov (katoda) koroduje pomaleji než by korodoval sám. Kov méně ušlechtilý (anoda) naopak koroduje rychleji než v případě, kdy není s druhým vodivě spojen. Tento jev je využíván v praxi při tzv. katodické ochraně obětovanou anodou. V našem případě je však zcela nežádoucím jevem.

 

Používá se nezměkčená voda

 • Systém je ohrožen zarůstáním vodním kamenem
 • Hrozí snížení průtoku, snížení účinnosti chlazení až úplné zničení zařízení
 • Může být nevyhnutelné kyselinové čištění, při kterém je vždy značné riziko zničení železných částí systému
 • Dle teploty v systému a obsahu tvrdosti doplňovací vody postačí buď řádné ošetření pomocí dispergantu vodního kamene, nebo je nutné upravit vodu pomocí katexu

 

 

vkvt

Vodní kámen v trubce neošetřeného systému, pod úsadami jsou zjevné stopy koroze, což znamená, že nelze spoléhat na „antikorozní" ochranu pomocí vodního kamene, pod ním je nezřídka koroze zcela bez kontroly a možnosti ošetření.

 

Používá se zcela změkčená nebo osmotická voda

 • Systém je ohrožen korozí železných částí
 • Může se projevit zažloutnutím, zakalením nebo začervenáním systémové vody
 • Voda může být i čirá, pokud dochází k pravidelné výměně vody, potom je zvýšené nebezpečí, že bude riziko údržbou podceněno, protože voda vypadá „čistá"
 • Je často nezbytné v návaznosti na ostatní parametry doplňovací vodu „nařezat", aby se snížila její korozivita
 • Obvykle je nutno ošetřit antikorozními přípravky
 • V současné době jsou považovány na nejúčinnější přípravky na bázi molybdenu a silikátu doplněné o azoly pro současnou ochranu barevných kovů
 • Pokud jsou jako lapače kyslíku použity dusitany, nesmějí se současně používat oxidační biocidy

Koroze

koroze

Koroze je samovolné, postupné rozrušení kovu či kovů vlivem chemické nebo elektrochemické reakce s okolním prostředím. Může probíhat v atmosféře nebo jiných plynech, ve vodě i jiných kapalinách, zeminách a různých chemických látkách, které jsou s materiálem ve styku. Toto rozrušování se může projevovat rozdílně; od změny vzhledu až po úplný rozpad celistvosti.

Koroze je způsobena elektrochemickými procesy. Hlavním činitelem koroze je atmosférický kyslík, resp. hydroxidová skupina (OH), dále anionty vzniklé z kyselin (CO32-, Cl-, NO2-, SO42-, apod.) Vodíkové ionty kyselin se nahrazují ionty kovu, čímž vznikají soli.

Není prováděno pravidelné biocidní ošetření

 • Systém je ohrožen korozí železných částí a zarůstáním biologickým šlemem
 • Projeví se hladkým, slizkým povrchem částí systému, které jsou pod vodou, můžeme zkusit třeba vanu se zásobní vodou
 • Voda může být i čirá, pokud je často vyměňována, obvykle může ale být do zelena či do žluta až červena, pokud již je následkem koroze pod zašlemenými místy
 • Nutno pravidelně biocidně ošetřovat, pokud systém nebyl ošetřován dlouhodobě, nutno přistoupit k intenzivnímu čištění od koroze a biologických úsad, které je možno při značné opatrnosti provést i za provozu

Používá se nevhodný biocid

 • Systém je navzdory biocidnímu ošetřování plný šlemu a biologických úsad
 • Systémová voda je zabarvená rozpuštěným železem do žluta či červena
 • Je třeba zkontrolovat všechny parametry a nasadit biocidní ošetření, které odpovídá daným podmínkám
 • Velmi účinný chlornan sodný může být v některých případech zcela nevhodný, působí silně korozivně!
 • Naopak neoxidační biocidy nemusí být vždy účinné nebo je špatně zvolen typ biocidu vzhledem k parametrům dané systémové vody

biocid

Porovnání vody z řadu s vodou ze systému zasaženým korozí vlivem nedostatečného biocidního ošetření

Biologické (organické) znečištění je způsobeno zejména bakteriemi, eventuálně sinicemi a řasami, v závislosti na typu systému. Proto je často nutné provést kultivaci a zjistit, které typy mikroorganizmů v systému dominují a podle toho nasadit odpovídající biocidní ochranu. Obecně vždy účinný chlornan sodný však může být pro daný systém nevhodný z důvodu jeho značné korozivity, a to zejména tam, kde nedochází k časté obměně vody a proto se tak do systému vnáší značné množství chloridových iontů, které jsou pro železné systémy zvláště nebezpečné. Pro údržbu je často matoucí, že může být zasažen i systém, který je zcela uzavřený a doplňuje se do něj pouze voda z řadu. Přesto jsou v uzavřených systémech obvykle ideální podmínky pro biologický růst díky optimální teplotě vody, eventuálně díky přítomným látkám, které jsou pro dané organizmy potravou, a nerušeně se tak mohou množit.

Systém je ošetřen nevhodnými přípravky

 • Byl velký tlak na nízkou cenu ošetření nebo jej provádí firma bez dostatečných zkušeností, eventuálně nemá vhodné přípravky ve svém portfoliu
 • Nejčastější chybou je ošetření stejnými chemikáliemi, které se používají na otevřené chladicí systémy nebo do parních kotlů
 • V žádném případě nejsou schopny ochránit systém dlouhodobě proti korozi, která je zvětším rizikem takového ošetření
 • Voda je obvykle kalná a zabarvená do žluta či červena, pokud nedochází k její pravidelné výměně
 • Dalším následkem je systém zarostlý vodním kamenem a jinými úsadami, dodavatel se často vymlouvá, že systém nelze lépe ošetřit nebo že kyselinové čištění je běžnou součástí údržby!

np

 

Extrémní příklad ošetření uzavřené smyčky nevhodnými chemikáliemi. Systém je postižen korozí povrchovou i galvanickou a současně bylo nalezeno nadměrné množství mikroorganizmů, které korozní proces urychlují.

Chybí vodoměr na doplňovací vodě nebo není sledován

 • V systému může doházet ke ztrátám vody vlivem netěsností či závad, které mohou zůstat dlouhodobě neodhaleny
 • V takovém případě hrozí kromě zvýšených plateb za vodu také riziko zarůstání vodním kamenem, neboť je do systému přiváděno zvýšené množství tvrdosti
 • Pokud je voda změkčená, může být systém ohrožen korozí, která je maskována tím, že je voda pravidelně vlivem ztrát obměňována, což snižuje skutečné množství rozpuštěného železa v systémové vodě – voda vypadá čistá, i když je systém značně korozivní

vodomer

Nalezení místa, kde ke ztrátám vody dochází, může být tvrdým oříškem. Ne vždy je na vině prasklé potrubí nebo vadné těsnění, je třeba důkladně prověřit i lidský faktor. Extrémní případ se stal v jedné továrně, kde se změkčená voda ze systému používala k umývání aut zaměstnanců. Vodoměr se po instalaci nestačil otáčet a hříšníci byli rychle odhaleni.

 

Jako lapače kyslíku jsou používány dusitany

 • Při nedodržení potřebné koncentrace v systémové vodě hrozí důlková koroze
 • Pro některé mikroorganizmy jsou právě dusitany „chutnou" potravou a nehodné biocidní ošetření pak způsobí, že se nelze „dodávkovat" a korozní rychlost jde prudce nahoru

dusicnany

Typický obrázek důlkové koroze.

Najdete nás

 • Starobělská 1063/13
  Ostrava – Zábřeh
  Česká republika 700 30
 • +420 702 181 700
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kariéra

V případě zájmu vyplňte formulář v sekci kariéra.

Přejít na formulář